การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 19 ธ.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏฺบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2562) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563