การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
แนวปฏิบัติที่ดี
แนวปฏิบัติที่ดี
องค์ความรู้
คู่มือ
 
 
แนวปฏิบัติที่ดี กลับหน้าหลัก
      ปี พ.ศ. 2557
แนวปฏิบัติการประกันคถณภาพหลักสูตรและการตีพิมพ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
แนวปฏิบัติที่ดี ห้องสมุดสร้างสุข คนทำงานเป็นสุข ของสำนักหอสมุด ปีการศึกษา 2557
แนวปฏิบัติที่ดี บริการเชิงรุก ในยุคสังคมก้มหน้าของสำนักหอสมุด ปีการศึกษา 2557
แนวปฏิบัติการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
แนวปฏิบัติการสร้างงานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
แนวปฏิบัติระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
-->  page 1