การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
แนวปฏิบัติที่ดี
แนวปฏิบัติที่ดี
องค์ความรู้
คู่มือ
 
 
แนวปฏิบัติที่ดี กลับหน้าหลัก
      ปี พ.ศ. 2558
แนวปฏิบัติในการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2558
แนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ ของคณาจารย์และนิสิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
แนวปฏฺบัติ การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ของฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2558
แนวปฏิบัติ พัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยสถาบันและผลงานอื่นของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนงานวิชาการ ประเด็นการศึกษาเพื่อสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรม จากวัตถุของจริงในพิพิธภัณฑ์ ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา ปีการศึกษา 2558
แนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์วัตถุของจริง ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา ปีการศึกษา 2558
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2558
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ภายใต้ระบบ CUPT QA ปีการศึกษา 2558
แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพหลักสูตรและการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิจัยของคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
แนวปฏิบัติที่ดี การทำงานวิจัยเพื่อเป็นนักวิจัยเชี่ยวชาญ ของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
แนวปฏิบัติที่ดีการเตรียมความพร้อมตัวเองอย่างไร ให้โดนใจนายจ้าง ของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
แนวปฏิบัติที่ดี การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2558
แนวปฏิบัติที่ดี ก้าวสู่การทำงานที่เป็นเลิศด้วย Lean Enterprise กรณีศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558
แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการเรียนการสอนเพื่อประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์และบูรณาการ โดยการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการเรียนรู้ ของสถาบันปฏิบัติการเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2558
แนวปฏิบัติที่ดี การกำหนดประเด็นความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ของฝ่ายแผนงาน ปีการศึกษา 2558
-->  page 1