การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
แนวปฏิบัติที่ดี
แนวปฏิบัติที่ดี
องค์ความรู้
คู่มือ
 
 
แนวปฏิบัติที่ดี กลับหน้าหลัก
      ปี พ.ศ. 2559
แนวปฏิบัติที่ดี: การรับฟังเสียงผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุด ปีการศึกษา 2559
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2559
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง กระบวนการรับฟังเสียงของผู้เรียนของฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2559
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเตรียมตัวเป็นนักวิจัยเชี่ยวชาญ ของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การสร้างสรรค์ความรู้ผ่านงานวิจัย ของคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
แนวปฏฺิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต/แนวปฏิบัติในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การรับฟังเสียงจากลูกค้าด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2559
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม ELO และการยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยของคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรตามระบบ AUN-QA ของคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
-->  page 1