การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
แนวปฏิบัติที่ดี
แนวปฏิบัติที่ดี
องค์ความรู้
คู่มือ
 
 
แนวปฏิบัติที่ดี กลับหน้าหลัก
      ปี พ.ศ. 2560
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายเลขานุการ ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2560
แนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ ของคณาจารย์และนิสิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
-->  page 1