TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏฺบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2562) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดทำผลงาน Show & Share ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏฺบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2559
โครงการ KM สัญจร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 25 มีนาคม 2558


หน้าที่ :